Christendom onder de loep

Basmallah

Uitnodiging

Hierbij willen wij u uitnodigen naar het hebben van geen andere god dan de Ene Ware God. De God die werd aanbeden door Abraham, Mozes, Jezus en alle andere profeten (vrede zij met hen allen). U realiseert zich toch dat er slechts één ware God is? Abraham, Mozes en Jezus (vrede zij met hen allen) spraken over deze Ene God en plachten hun aanbiddingen slechts tot Hem te richten. Zo vinden wij in het evangelie van Matthëus dat Jezus zich prosterneerde en tot God bad.

Hij ging een eindje verder, wierp zich voorover en bad.”

(Matthëus 26:39)

Tevens verklaart Jezus in het evangelie van Johannes dat hij slechts de Ene Ware God aanbad, zeggende:

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God.”

(Johannes 17: 3)

Allah spreekt tot ons in Zijn laatste Geschrift, de Koran, die Hij – in tegenstelling tot de andere geschriften – heeft gevrijwaard van zwendelarij. Hierin verkondigt Allah blijde tijdingen aan degenen die in Hem geloven en het goede nastreven, zeggende (interpretatie van de betekenis):

Voorwaar, degenen die zeggen: ,,onze Heer is Allah,” en die vervolgens standvastig zijn: over hen zullen de Engelen neerdalen (en zeggen:) ,,Wees niet bevreesd en niet treurig en wees verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd. Wij zijn jullie helpers tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals en voor jullie is daarin wat jullie zielen verlangen en voor jullie is daarin wat jullie vragen. Als een ontvangst van de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.”

(Soerat Foessilat: 30-32)

Allah zegt ook (interpretatie van de betekenis):

Maar degenen die geloven en goede werken verrichten en die geloven in wat aan Mohammed is neergezonden – en het is de Waarheid van hun Heer: Hij zal hun zonden uitwissen en hun toestand verbeteren. Dat is omdat degene die ongelovig zijn de valsheid volgen, terwijl degenen die gelovig zijn de Waarheid van hun Heer volgen. Zo maakt Allah voor de mensen hun vergelijkingen.”

(Soerat Mohammed: 2-3)

Ook zegt Hij (interpretatie van de betekenis):

O, Mensen! Aanbidt jullie Heer Die jullie heeft geschapen en degenen voor jullie, opdat jullie godsvruchtig zullen zijn.”

(Soerat al-Baqarah: 21)

Men dient zich te realiseren dat eenieder op de Dag des Oordeels ter verantwoording zal worden geroepen voor zijn daden. Niemand zal worden overgeslagen en niemand zal zich op die Dag kunnen verstoppen achter een ander. Allah zal zeggen (interpretatie van de betekenis):

O Jezus, zoon van Mariam, heb jij tegen de mensen gezegd: ,,Neem mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?” Hij zal zeggen: ,,Verheven bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn binnenste is, en ik weet niet wat er in Uw binnenste is. Voorwaar! U bent de Kenner van het verborgene. Ik heb hen niets anders gezegd dan U mij geboden heeft te zeggen: ,,Dient Allah, mijn Heer en jullie Heer.”

(Soerat al-Maa’idah: 116-117)

Het mag duidelijk zijn dat iedereen er op die Dag alleen voor zal staan. Niet je ouders, noch je vrienden, noch degenen die je buiten Allah plachte te aanbidden, zullen in staat zijn jou op die Dag enig voordeel te verschaffen.

Daarom hebben wij vanuit bezorgdheid en medeleven middels deze site getracht de Leiding te verduidelijken voor onze christelijke medemens. Het is niet onze intentie geweest om aan de hand van deze site te kwetsen noch te provoceren, maar slechts uit te nodigen naar de Waarheid.

Accepteer daarom deze uitnodiging en geniet van een leven van vrede en voldoening op aarde en het eeuwige leven in het Paradijs. Het Ware Geschrift stelt dit alles in het vooruitzicht aan degenen die geen andere god kiezen behalve de Ene Ware God, die ook aanbeden werd door Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed (vrede zij met hen allen).

De waarheid is tot u gekomen! Accepteert u deze?

Bron: De islamitische website al-yaqeen.com

Moskee

 

De Messias, zoon van Maria, was een Boodschapper
Getuigt de drie-eenheidleer van monotheïsme of polytheïsme?
Het ware verhaal van Jezus, de zoon van Maria deel 1
Jezus (vrede zij met hem) in de Glorieuze Koran
De ontmaskering van Paulus
Over welke bijbel spreken zij? deel 1  – deel 2
De Islamitische visie over de Messias, Jezus zoon van Maria
Een brief aan een christen
De verlossingsleer
De vermeende goddelijkheid van Jezus
Jezus (vrede zij met hem), zoals hij werkelijk was
De eigenschappen van de Ware God
Mohammed in de bijbel
Jezus (vrede zij met hem) nodigde uit naar Tawheed
Is Jezus werkelijk God?
Jezus (vrede zij met hem) is een Profeet van Allah
Kruisiging is vervloeking
Een vraag die gericht is aan de Christenen
Een christen vraagt over berouw
Dialoog met een Christen

 

 

© Al-Yaqeen.com