De Edele Koran

LET OP! Dit artikel is niet gepubliceerd en kan dus nog fouten bevatten. NIETS OVERNEMEN.

 

Wat is de Koran?

De Koran is de laatste openbaring van de Wil van Allah (de Almachtige God) aan de gehele mensheid, die door de Engel Gabriël in het Arabisch werd overgebracht aan de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) in klanken, woorden en betekenissen ervan.

De Koran werd doorgegeven aan de Metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem), die deze openbaring woord voor woord memoriseerden en welke openbaar en constant door hen werd gereciteerd en door hun opvolgers tot op de dag van vandaag. In het kort is de Koran het ultieme Boek van leiding van de Almachtige God. De Koran wordt nog steeds gememoriseerd en onderwezen door miljoenen mensen.

De taal van de Koran, het Arabisch, is nog steeds een levende taal voor miljoenen mensen. Dus in tegenstelling tot de geschriften van de andere religies, wordt de Koran nog steeds in de oorspronkelijke taal gelezen door miljoenen mensen. De Koran is een levend wonder in de Arabische taal en staat bekend om de niet te imiteren stijl, vorm en spirituele impact ervan.

De laatste openbaring van Allah aan de mensheid, de Koran, werd gedurende een periode van 23 jaar aan de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) geopenbaard. De Koran, in tegenstelling tot vele andere religieuze boeken, is door degenen die erin geloven altijd gezien als het Woord van God. D.w.z. het was niet iets opgelegd door een religieuze raad, vele jaren nadat het werd opgeschreven. Tevens werd de Koran gedurende het leven van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zowel aan de moslims als de niet-moslims publiekelijk gereciteerd.

De gehele Koran was ook neergeschreven gedurende het leven van de Profeet (vrede zij met hem), en vele Metgezellen van de Profeet memoriseerden de gehele Koran woordelijk zoals die werd geopenbaard. In tegenstelling tot andere geschriften stond de Koran dus altijd ter beschikking van de gewone gelovigen, werd altijd onderwezen als het Woord van God en dankzij wijdverspreide memorisatie werd het perfect bewaard.

Wat betreft de leerstellingen van de Koran: het is een universeel geschrift en richt zich tot de gehele mensheid en niet tot een specifieke stam of ‘uitverkoren volk’. De boodschap die de Koran brengt, is niets nieuws, maar dezelfde boodschap als die van alle Profeten: onderwerp je aan Allah, de Almachtige God, en aanbid Hem alleen.

Zodoende richt de openbaring van Allah zich op het onderwijzen van het belang van het geloven in de Eenheid van God aan de mensen en het inrichten van hun levens rond de leiding die Hij heeft gezonden. Daarnaast bevat de Koran de verhalen van vroegere Profeten, zoals Abraham, Noach, Mozes en Jezus; en bovendien vele geboden en verboden van Allah.

In de moderne tijden waarin zoveel mensen zijn gevangen in twijfel, spirituele wanhoop en ‘politieke correctheid’, bieden de Koranische leerstellingen oplossingen aan de leegheid van onze levens en de beroering die de wereld tegenwoordig in zijn grip heeft.

 

KORAN

De Edele Koran is een volledige documentatie van de exacte woorden zoals geopenbaard door Allah (de verhevene) via de Engel Jibriel (Gabriël) (vrede zij met hem) aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem). De Edele Koran is de fundamentele bron van het geloof en handelen van iedere Moslim. Het behandelt alle onderwerpen die ons als mensen aangaan zoals wijsheid, aanbidding en wet. Maar het basisthema is de relatie tussen Allah en zijn schepselen. Tegelijkertijd verschaft de Koran ons richtlijnen voor een rechtvaardige samenleving, gepast menselijk gedrag en eerlijke economische principes. Naast de Edele Koran verwijzen

Moslims kijken ook naar het leven van de Profeet (vrede zij met hem) als tweede bron van leiding. Geloof in de Soenna, het voorbeeld van de handelingen van de Profeet (vrede zij met hem), vormt een essentieel onderdeel van het Islamitisch geloof. Veertienhonderd jaar geleden heeft Allah de Koran als een boek ter leiding aan de mensheid neer gezonden. Hij riep de mensen op zich door de waarheid te laten leiden door zich aan de Koran te houden. Want het vers zegt immer: “Maar het is niets anders dan een overdenking voor allen van de wereldwezens.” (68:52)

Vanaf de eerste dag dat hij geopenbaard werd tot aan de dag des oordeels, zal dit laatste goddelijke boek de enige gids voor de mensheid blijven. De ongeëvenaarde taal en stijl (rijm) van de Koran en zijn superieure wijsheid zijn beslist een bewijs dat dit het Woord van God is. Het is belangrijk om de Koran in zijn originele taal (Arabisch) te lezen. De Nederlandse vertalingen die beschikbaar zijn, zullen nooit de gehele inhoud kunnen repliceren aangezien vertalingen de betekenis en rijm van het origineel soms teniet doen. Verder heeft de Koran nog vele wonderbaarlijke eigenschappen die bewijzen dat de Koran het woord van Allah is. Eén van deze eigenschappen is het feit dat een aantal wetenschappelijke waarheden die we nu pas door middel van de technologie van de twintigste eeuw kunnen ontdekken, veertienhonderd jaar geleden in de Koran genoemd zijn. Je zult hoogstwaarschijnlijk in je onderzoek het een en ander hierover zijn tegengekomen. Nu volgt een simpele samenvatting:

Veel wetenschappelijke feiten die op een bijzondere bondige en gedegen manier in de verzen tot uiting zijn gekomen, zijn pas door middel van de technologie van de twintigste en eenentwintigste eeuw, ontdekt. Deze feiten konden in de tijd dat de Koran geopenbaard werd niet bekend zijn geweest en dit is dan een nog duidelijker bewijs dat de Koran het woord van Allah is.

Om het wetenschappelijke wonder van de Koran te begrijpen, moeten we eerst een kijkje nemen naar het wetenschappelijke niveau van de tijd waarin de Koran geopenbaard werd.

In de zevende eeuw, toen de Koran geopenbaard werd, had de Arabische samenleving, wat de wetenschap betreft veel bijgelovige en ongegronde opvattingen. Omdat ze de technologie niet hadden om het universum en de natuur te onderzoeken, geloofden deze vroegere Arabieren in legenden die zij van hun voorouders gehoord hadden. Zij namen bijvoorbeeld aan dat de bergen de hemel ondersteunden. Zij geloofden dat de aarde plat was en dat er hoge bergen aan beide einden stonden. Men dacht dat deze bergen pilaren waren die het hemelgewelf hoog hielden.

Maar al dit bijgeloof van de Arabische maatschappij werd door de Koran uitgewist. In soera Rad, vers 13 wordt er gezegd:
“Allah is Degene Die de hemelen heeft verheven zonder pilaren.” (13:2)
Dit vers verwerpt het geloof dat de hemel zich boven ons bevindt vanwege de bergen. Bij vele anderen onderwerpen werden belangrijke feiten geopenbaard in een tijd waarin men die niet kon weten. De Koran, die in een tijd werd geopenbaard waarin de mensen heel weinig wisten over astronomie, natuurkunde of biologie, bevat sleutelfeiten over tal van onderwerpen, zoals de schepping van het universum, de schepping van de mens, de structuur van de atmosfeer en het delicate evenwicht dat het leven op aarde mogelijk maakt.

De Openbaring is >
-in het Arabisch, klopt met rijm.
vertaling=nooit 100% juist, en rijmt niet.
Koran heeft meerdere namen, Furqan/Wahy
Arabisch van Koran is de regel, de Arabieren vroeger stonden versteld.

Uitlegkoranverzen 4:55 nummer

 

Wij willen duidelijk maken dat de Nederlandse vertaling van de verzen van de Edele Koran en sommige woorden van de Profeet (vrede zij met hem) slechts interpretaties zijn van de ware betekenis. Veel uitdrukkingen in de Koran en Hadith kunnen niet letterlijk in de Nederlandse taal (of een andere taal) worden vertaald, omdat iedere taal een ander woordenschat kent. Zo zijn er Arabische woorden die men niet juist naar het Nederlands kan vertalen, en omgekeerd.

 

negatieve Media quote Koran?, tip: lees verzen ervoor en erna. De context wordt iets duidelijker en vaak