De vijf zuilen van de Islam

Algemene Informatie over de Islam

Zoals je weet kent de Islam 5 pilaren. Deze pilaren vormen de basis van het moslim-zijn. Je kunt hieronder in vogelvlucht lezen wat de 5 pilaren inhouden.

1: De 2 Getuigenissen (Shahadatayn)
Het Geloof begint met de Shahada oftewel de getuigenis:

“Ashadou an La-ilaha Illallah wa ashadou ana Muhammadan Rasoulallah”

Door dit te zeggen getuig je dat er geen God is dan Allah en Mohammed zijn dienaar en profeet is.

Alleen het uitspreken met de mond van deze getuigenis heeft geen waarde. Dit houdt in dat men de getuigenis niet accepteert door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart in gelooft dat Allah één is en dat Hij geen deelgenoten kent. Hiernaast dient men er met zijn hart in te geloven dat Mohammed zijn profeet is.

Voordat men de Shahada kan uitspreken moet men eerst geloven in de 6 pilaren van “Imaan” (geloof).
PS: Met ‘men’ of ‘hij’ wordt verwezen naar de mens.

2: Het Gebed (Salat)
Het gebed wordt vijf keer per dag verricht. Voor zonsopgang, het midden van de dag, de namiddag, de avond en ‘s nachts. Volgens overleveringen krijgt hij (mannen) die zijn gebeden in een moskee in groepsverband verricht, 27 keer de beloning van een gebed dat hij alleen uitvoert. Voor de vrouw is de thuisomgeving veiliger. Met een schoon lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerp je je aan je Heer met toewijding, in herinnering, dank en vragend voor vergiffenis.

Er worden verzen uit de Koran gereciteerd met bepaalde fysieke bewegingen om je lichaam en geest te zuiveren en om zo gedurende de dag in direct contact te komen met je Schepper, Ontwikkelaar en Ondersteuner.

Het gebed maakt je rechtvaardig, in en om je heen. Behalve de vijf tijden van de verplichte gebeden die over de dag en nacht verspreid zijn, zijn er de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse vrijdaggebeden en de dagelijkse vrijwillige gebeden voor alle volwassen mannen en vrouwen. Al deze gebeden bestaan uit een verplicht deel en een deel naar keuze waarvan je de onderdelen met wat inzet gemakkelijk kunt leren en uitvoeren. Dit is je eeuwige bereidheid tot vrijwillige onderwerping aan Allah’s bevelen voor eigen bestwil zonder enige bemiddeling: Je hebt geen priester of monnik nodig om je gebeden te verrichten daar je in direct nauw contact met Allah bent.

3: Het Aalmoes (Zakat)
De derde verplichte zuil is de armenbelasting (zakaat) en heeft invloed op het economisch welzijn en spirituele opleving van de mens. Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens de behoeftige, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de Koran. Dit wordt betaald uit 2,5% over de nettospaargelden vanaf een minimumvermogen  (nisab) voor contanten, juwelen, voorraden enzovoorts, gedurende het islamitisch jaar waarvan de afrekening plaatsvindt. Dit gebeurt meestal in de maand Ramadan.

De zakaat zuivert je vermogen en helpt het vestigen van economisch evenwicht en sociale veiligheid. Moslimstaten zijn verplicht de zakaat te verzamelen en te verdelen, maar elders is het de plicht van de moslims zelf om deze zakaat gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de zakaat gerechtigden.

4: Het Vasten (Sawm)
In de Heilige maand Ramadan is het vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang verplicht voor alle mannelijke en vrouwelijke moslims. Tijdens het vasten (dus overdag) onthoudt je jezelf van eten, drinken, geslachtsgemeenschap en vermijdt je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de Koran en goede daden. Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest.

Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd het eerste vers van de Edele Koran geopenbaard via de profeet Mohammed.

In de Koran zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten:

Zieken, de reiziger en menstruerende, zwangere of borstvoeding gevende vrouwen hoeven eveneens niet te vasten. Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor je spirituele opleving, koesteren van een broederschapsband voor alle mensen en moslims en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor Zijn genoegen en bescherming.

Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de gehele wereld ‘Ied-ul-Fitr’ met gebeden en feestelijkheden.

5: De Pelgrimstocht (Hajj)
Het is de plicht van iedere moslim die volwassen en bij zijn volle verstand is en een gezond en krachtig lichaam heeft, eenmaal in zijn leven in de bedevaartstijd (de twaalfde maand van de islamitische kalender) naar de Ka’bah en de gezegende plaatsen eromheen op bedevaart te gaan.

De bedevaart is voor de moslims een middel om zich tot Allah te richten om vergiffenis te vragen voor al zijn zonden. Een bezoek aan de heilige plaatsen versterkt de morele en religieuze gevoelens bij de mens. Sociaal gezien lijkt de bedevaart op een internationale congres waar allerlei mensen van verschillende nationaliteiten, kleuren en rassen bijeen komen. Erg mooi en spiritueel dus! (Zie video #3 van de bijgeleverde DVD)