Basmallah

 

Bron: www.UwKeuze.net

Als men overtuigd is dat de Islam de Waarheid is, dan is moslim worden heel gemakkelijk. Men dient de shahaadah (of shahada, sjahada) uit te spreken en een douche/bad te nemen (waarbij ook de mond en neus gespoeld dienen te worden). (Lees ook Vraag 51: Mag de shahaadah ook in het Nederlands worden uitgesproken of enkel in het Arabisch?) Het doel van dit schrijven is dan ook o.a. om een verkeerde gedachte te corrigeren die verspreid is onder mensen die de Islam willen aannemen als hun geloofsovertuiging.

Sommige mensen denken dat het nodig is dat de betrokken personen een verklaring afleggen in aanwezigheid van hoge geleerden of imams, of dat men deze handeling zou moeten melden aan een rechtbank of een andere autoriteit. Sommigen denken ook dat het een voorwaarde is om moslim te worden dat er een certificaat wordt uitgereikt, afgeleverd door de autoriteiten als bewijs.

Men hoeft ook niet over een bepaalde hoeveelheid kennis te beschikken om moslim te worden, of eerst leren bidden of Arabisch leren spreken voordat men moslim kan worden.

Zie ook Vraag 43: Is het verplicht om mij te besnijden als ik moslim wil worden? en Vraag 53: Kan Allah al mijn zonden vergeven en moet ik eerst mijn tatoeages verwijderen voordat ik moslim word?

We wensen te verduidelijken dat deze zaak zeer eenvoudig is en dat geen van bovengenoemde voorwaarden vereist is. Allah de Almachtige staat boven alle begrip, Hij kent de geheimen van alle harten.

Er is maar één eis waar iemand aan moet voldoen om moslim te worden, en dat is te geloven dat de Islam de ware religie is, met als kern dat er geen god is (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve Allah en dat Mohammed Zijn boodschapper is. En als men deze geloofsovertuiging heeft, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk moslim te worden, zonder uitstel (men weet immers niet wanneer de dood ons overvalt).

Toch is het voor degenen die de Islam aanvaarden aanbevolen om zichzelf als moslim te laten registreren op een bevoegd agentschap, omdat dit een aantal voordelen heeft, zoals de mogelijkheid om een visum te krijgen om de h’adj (de verplichte uitgebreide bedevaart) en ‘oemrah (de vrijwillige kleine bedevaart) te verrichten.

Als iemand het werkelijke verlangen heeft om moslim te worden vanuit zijn volle overtuiging en in het sterke geloof dat de Islam de ware godsdienst is, door Allah de Verhevene ingesteld voor alle mensen, dan dient men de shahaadah (geloofsbelijdenis) uit te spreken, zonder verder uitstel.

In een h’adieth die overgeleverd is door Ibn ‘Oemar (een metgezel van de profeet Mohammed) lezen we o.a. dat de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De Islam is gebaseerd op de (volgende) vijf (pilaren):

1. Te getuigen dat er geen god is behalve Allah (d.w.z. dat niets of niemand anders het recht heeft om aanbeden te worden naast Hem en het erkennen dat Hij de Schepper en de Beheerder is), en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

2. De gebeden te verrichten, plichtsgetrouw en op een correcte manier.

3. De zakaah (verplichte liefdadigheid) te betalen.

4. De h’adj (pelgrimstocht naar Mekkah) te verrichten.

5. Vasten gedurende de maand Ramadhaan.”

[Zie De 5 zuilen van de Islam voor meer informatie.]

De shahaadah (de eerste zuil van de Islam) dient als volgt te worden uitgesproken:

 

Ash-hadoe an laa ilaaha iel-Allaah,
wa ash-hadoe anna Mohammadan rasoeloellaah

De vertaling is:

“Ik getuig dat er geen god is behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah.”

 

Sjahada

 

Het is vereist dat degene die moslim wil worden, er vanuit zijn hart in gelooft. Het uitspreken van de shahaadah zonder geloof in het hart is een ongeldige shahaadah/bekering (zie het artikel De voorwaarden van as-shahaadah). Wanneer iemand in alle eerlijkheid zich onderwerpt aan de leringen van de Islam in zijn hele leven, zal hij zichzelf ervaren als nieuw geboren. Dat zal hem ertoe bewegen om meer en meer te gaan streven naar een verbetering van zijn karakter en hem gaandeweg dichter bij de volmaaktheid brengen. Het licht van het levende geloof zal zijn hart vullen totdat hij zelf de belichaming wordt van dat geloof.

Wat zal het volgende zijn nadat men zichzelf tot moslim heeft verklaard? Men moet begrijpen wat het werkelijke en onderliggende fundament is van deze getuigenis, dat betekent de eenheid van Allah de Verhevene belijden en tegemoet komen aan Zijn eisen. Men moet zich gedragen in overeenstemming met dit ware geloof in alles wat men doet of zegt.

Wat betekenen de woorden van de shahaadah? Het belangrijkste punt dat elke moslim heel goed moet weten is de waarheid dat er geen god (godheid) mag worden aanbeden behalve Allah de Almachtige. Hij is de Enige Ware God, Hij alleen verdient het om aanbeden te worden daar Hij de Gever is van het leven, de Helper en de Voeder van de mensheid en de hele schepping met Zijn oneindige vrijgevigheid. De mensen moeten Allah de Almachtige aanbidden, Hij alleen is het waard om aanbeden te worden.

Het tweede deel van de shahaadah (wa ash-hadoe anna Mohammadan rasoeloe-llaah) betekent dat de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de dienaar en de verkozen boodschapper is van Allah de Verhevene. Niemand mag over deze zaak een andere mening hebben. In feite dienen de moslims de geboden van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te gehoorzamen en geloven in wat hij heeft gezegd, zijn leringen (Soennah) in de praktijk brengen en vermijden wat hij heeft verboden en Allah de Glorieuze alleen aanbidden in overeenstemming met de boodschap die aan hem was geopenbaard. Alle leringen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) waren openbaringen en ingevingen tot hem neergezonden door Allah de Verhevene.

Wat is de betekenis van de aanbidding? Het is een uiting van oprechte dienstbaarheid, ontzag tonen voor Allah de Almachtige. Op een dieper niveau betekent het een totale overgave en gehoorzaamheid aan de geboden van Allah de Verhevene in woord en in daad, innerlijk en uiterlijk. Aanbidding kan men onderverdelen in twee categorieën: zichtbaar (openbaar en uiterlijk) en onzichtbaar (verborgen en innerlijk).

De zichtbare aanbidding bestaat uit handelingen zoals het uitspreken van de twee delen van de shahaadah, de gebeden (as-salaah) onderhouden, de zakaah geven, het reciteren van de Heilige Qor-aan (Koran), smeekbeden (doe’aa-e) verrichten, Allah aanbidden door Hem te prijzen, onze lichamen reinigen voor het gebed (d.m.v. woedhoe-e en ghoesl) enz. Dit type van aanbidding staat in verband met de bewegingen van het menselijk lichaam.

Onzichtbare aanbidding staat in verband met het geloven in Allah, in de Dag van het Oordeel (in het Hiernamaals), in de engelen, in de Boeken van Allah, in de profeten van Allah (vrede zij met hen allen), in de Goddelijke bestemming van het lot (al-qadar – dat goed en kwaad alleen door Allah worden bepaald). [Zie De 6 pilaren van imaan (geloof) voor meer informatie.] Dit type van aanbidding heeft niets met lichaamsbewegingen te maken maar met het hart, dat vervolgens invloed heeft op onze manier van leven. Het zou duidelijk moeten zijn dat elke aanbidding die niet aan Allah alleen is toegewijd, verworpen zal worden als een vorm van afgoderij (shirk) en dit betekend een afvalligheid uit de islamitische gemeenschap.

De volgende stap na de shahaadah voor een nieuwe bekeerling tot de Islam, is zichzelf te reinigen door (thuis) een volledig bad of douche te nemen (daarbij dienen ook de mond en neus gespoeld te worden). Hij zou dan moeten besluiten om zich volledig te onderwerpen aan de principes en regels van de Islam in al zijn volledigheid. Hij zou alle vormen van afgoderij en valse geloofsovertuigingen moeten ontkennen. Hij zou het kwaad moeten verwerpen en het rechtvaardige doen. Zulk een verwerping van het kwaad en het rechtvaardig zijn is één van de gevolgen van het islamitische motto dat zegt: “Laa ilaaha iel-Allaah.”

Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen dwang in de religie. (#1) Werkelijk, het rechte pad (van leiding) is duidelijk onderscheiden van het slechte pad (van dwaling). Wie dan de taaghoet(alles wat onterecht aanbeden wordt met diens tevredenheid) verwerpt en in Allah gelooft, hij heeft dan werkelijk het meest betrouwbare (of stevigste) houvast gegrepen [d.w.z. imaan (geloof), of de Islaam], dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 256.]

<<< (1#) Dit betekent: dwing niemand om moslim te worden, want de Islaam is eenvoudig en duidelijk en zijn tekenen zijn eenvoudig en duidelijk. Aldus is er geen behoefte om iemand te dwingen om de Islaam te aanvaarden. Integendeel, eenieder die Allah leidt naar de Islaam, wiens hart Hij er voor opent en wiens verstand Hij er voor verlicht, zal de Islaam omarmen met overtuiging. Eenieder van wie Allah diens hart verblindt en diens gehoor en gezichtsvermogen verzegelt, zal geen voordeel halen uit het gedwongen worden om de Islaam te accepteren. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

We moeten beseffen dat wanneer we verklaren vanuit ons hart dat “er geen god is behalve Allah,” dit van onze kant betekent: liefde, toewijding, geloof en gehoorzaamheid aan de regels van de islamitische wetgeving waar alle moslims wettelijk toe gebonden zijn. Het is een eis die voortvloeit uit de belijdenis “er is geen god (waardig om aanbeden te worden) behalve Allah,” dat we leren lief te hebben voor de zaak van Allah de Verhevene en te verwerpen voor de zaak van Allah.

Men kan de shahaadah het beste in aanwezigheid van moslims uitspreken, waardoor men weet dat u moslim bent, zodat ze u groeten met de islamitische vredesgroet, voor u smeekbedes kunnen maken en voor u kunnen bidden als u overlijd etc. Dit kan o.a. in de moskee bij u in de buurt of bij een groep moslims thuis.

Dus samengevat, als u moslim wilt worden dient u de shahaadah uit te spreken en (thuis) een douche/bad te nemen, waarbij u ook uw mond en neus spoelt.

 

Ash-hadoe an laa ilaaha iel-Allaah,
wa ash-hadoe anna Mohammadan rasoeloellaah.”

[Ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah] .

Als u iemand bij u in de buurt zoekt om u te begeleiden of te helpen met bidden, bijvoorbeeld, ga dan naar www.ikwilmoslimworden.nl.