Monotheïsme: Het aanbidden van één God, Allah

LET OP! Dit artikel is niet gepubliceerd en kan dus nog fouten bevatten. NIETS OVERNEMEN.

Tawheed (monotheïsme) V&A

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. Moge Allah’s vrede en zegeningen met Zijn boodschapper, diens huishouden en metgezellen zijn tot de Dag des Oordeels.
Het fundament van het islamitische geloof is het geloof in de Eenheid van Allah, de Almachtige God.  Dit betekent het geloven dat er maar één Schepper en Onderhouder is van alles in het universum en dat niets het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij. Oprecht geloven in de Eenheid van Allah betekent veel meer dan alleen geloven in ‘Eén God’ – in tegenstelling tot twee, drie of vier.

“En voorzeker. Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:) “Aanbidt Allah en houdt afstand van de Thagoet.” En er zijn er onder hen die Allah leidde en er zijn er die Hij tot de dwaling veroordeelde. Reist dus op de aarde rond en zie boe het einde was van de loochenaars.” (Koran 16:36)

We leven in een tijd met veel religieus verval en verspreiding van onwetendheid en onrechtvaardigheid. Zo zijn er sommige religies die beweren dat zij geloven in ‘Eén God’ en geloven dat er uiteindelijk maar één Schepper en Onderhouder van het Universum is. De Islam daarentegen vereist dit niet alleen, maar verwerpt tevens woorden zoals ‘Heer’ en ‘Redder’ voor wie dan ook naast Allah. De Islam verwerpt ook het gebruik van iedere bemiddelaar tussen God en mens en vereist dat men Hem direct benadert en alle aanbidding voor Hem voorbehoudt. Moslims geloven dat de Almachtige God Mededogend, Liefdevol en Genadevol is.

De essentie van onwaarheid is de bewering dat de Almachtige God niet direct aan Zijn schepselen kan geven en hen niet direct kan vergeven. Door de nadruk te zwaar te leggen op de last van de zonde en te beweren dat Allah je niet direct kan vergeven, proberen valse religies mensen te laten wanhopen aan Zijn Genade. Zodra zij overtuigd zijn dat zij Allah niet direct kunnen benaderen, kunnen mensen misleid worden tot het zich keren tot valse goden voor hulp. Deze ‘valse goden’ kunnen verschillende vormen aannemen, zoals heiligen, Engelen, of iemand van wie geloofd wordt dat het de ‘Zoon van God’ is of de ‘Incarnatie van God’.

In bijna alle gevallen van mensen die aanbidden, door bidden tot of hulp zoeken van een valse god, beschouwen het niet een ‘god’ te zijn, noch noemen ze het zo. Ze beweren te geloven in Eén Oppergod, maar ze beweren dat ze alleen bidden tot anderen en anderen aanbidden naast Hem om dichter tot Hem te komen.

In de Islam is er een duidelijk onderscheid tussen de Schepper en het schepsel. Er is geen dubbelzinnigheid in goddelijkheid; iets dat geschapen is, verdient het niet aanbeden te worden en alleen de Schepper heeft het recht aanbeden te worden.

Sommige religies beweren valselijk dat de Almachtige God een onderdeel van Zijn schepping is geworden. Dit heeft de mensen ertoe geleid te geloven dat zij iets dat geschapen is kunnen aanbidden om hun Schepper te bereiken.

Moslims geloven verder dat Allah Uniek is en buiten het bevattingsvermogen; Hij heeft geen ‘zoon’, partners of deelgenoten. Volgens het moslimgeloof verwekt Allah niet, noch is Hij verwekt – niet woordelijk, zinnebeeldig, figuurlijk, lichamelijk of bovenzinnelijk. Hij is Absoluut Uniek en Eeuwig. Hij beheerst alles en is perfect in staat Zijn oneindige genade en vergiffenis te schenken aan wie Hij dan ook wil. Dit is waarom Hij de Almachtige en Meest Genadevolle wordt genoemd. Allah heeft het universum voor de mensen geschapen en wil zodoende het beste voor alle mensen. Moslims zien alles in het universum als een teken van de schepping en de Goedgunstigheid van Allah.

Tevens is het geloof in de Eenheid van Allah niet slechts een bovenzinnelijk concept. Het is een dynamisch geloof dat iemands opvatting over de mensheid, maatschappij en alle aspecten van het leven beïnvloedt.

Het aanbidden van iets of iemand naast Allah (de Verhevene) wordt ‘shirk’ genoemd. De mensen die shirk praktiseren, worden mushrikeen genoemd (veelgoden aanbidders). Dit is de ergste zonde die er bestaat. Alle profeten die zijn gezonden hebben het bericht verspreid van Monotheïsme: aanbidt één Allah, en ken  Hem geen deelgenoten toe.

 

Nu we weten wat Tawheed in het algemeen betekend, gaan we iets dieper in op de stof. Uit de Koran kunnen we drie vormen van Tawheed vinden:

1: Tawheed Roeboebiyyah: (Eenheid in heerschappij.)
Tawheed Roeboebiyyah houdt in dat Allah de enige is die alles heeft geschapen; van de aarde tot aan de hemelen en alles wat er tussen zit.

Allah is de schepper, de bezitter en beheerder/voorziener van alles wat hij heeft geschapen.

“Voorzeker, scheppen en bevelen is aan Hem voorbehouden. Gezegend zij Allah, de Heer der Werelden.”
(Soerat al-A’raaf: vers 54)

 

2: Tawheed Oeloehiyyah: (Eenheid in aanbidding.)
Deze vorm van Tawheed houdt in dat we niet alleen erkennen dat Allah één is, maar dat we er ook naar handelen. Het (Tawheed al-Uluhiyyah) houdt in dat je je smeekbeden, je hoop alleen naar Allah richt zonder deelgenoten en om geen hulp te zoeken, te offeren, of een eed af te leggen voor of bij een ander dan Hem, niet bij een engel noch bij een gezonden profeet.

We kunnen Allah aanbidden door bijvoorbeeld een smeekbede te verrichten aan Allah. Daarnaast aanbidden we ook Allah door het goede te verrichten, bijvoorbeeld door andere mensen te helpen en goed zijn jegens je buren.

Tussen ons en ons Heer bevindt zich dus geen tussenpersoon. We gaan dus niet eerst naar de graf van de Profeet en zeggen: ‘O Profeet, vraag aan Allah dat hij me vergeeft’. Dit is namelijk shirk -Moge Allah ons daarvan beschermen! Dagelijks lezen wij Koranverzen op dit deze vorm van Tawheed aanhalen, zoals:

‘Alleen u aanbidden wij en Alleen u vragen we om hulp’
(Surah Al Fatiha: vers 4)

 

3) Tawheed Asmaae wa Sifaat: Het geloven in Allah’s Namen en Eigenschappen.
Tawheed Al-Asmaa Wa’s-Sifaat betekent het omschrijven van Allah (de Verhevene) met de Namen en Eigenschappen waarmee Hij  Zichzelf omschrijft in de Koran en die de Profeet (vrede zij met hem) noemde om Allah  te omschrijven. Omdat Allah de Almachtige is worden Zijn Namen ‘Al-Asma Al-Husna’ [De Meest Prachtige Namen] genoemd. Allah zegt in de Koran:
“Allah, er is geen god dan Hij, de Schone Namen behoren Hem toe.”[Soerat Taa-Haa: 8]

Deze Name en Eigenschappen behoren alleen toe aan hem en zijn niet vergelijkbaar met de schepping, en we mogen er niets van ontkennen.

Voorbeeld van een naam: ‘Ar Rahmaan’ ; (De Meest Barmhartige)
Allah heeft veel (unieke) Namen en Eigenschappen. Dus al de 99 mooie namen behoren tot hem en niemand anders; enkel en alleen hij beschikt over deze mooie namen. We mogen wel ons eigen vernoemen naar deze mooie namen door ‘dienaar van’/’abd ar…’ ervoor te zetten. Zo zijn er mensen die ‘Abd ar Rahman of Abdurahmaan’ heten.

Wij kunnen als mensen natuurlijk ook barmhartig zijn voor bijvoorbeeld onze kinderen, maar de menselijke barmhartigheid kent een grens. De Eigenschappen van Allah zijn echter compleet en volmaakt.

Allah heeft ook eigenschappen. Een voorbeeld daarvan is: ‘Al Yadihie’ ; (De Handen).

Een Koranvers: “…en de hemelen in Zijn Rechterhand opgerold zullen zijn.” (Koran: soerat az-Zoemar: 67)

In de Koran lezen we dus dat Allah handen heeft, maar men kan de hoedanigheid van deze eigenschappen niet weten. We behoren niet de attributen van Allah toe te schrijven aan Zijn schepping en vice versa [dus niet de eigenschappen van Zijn schepping aan Hem toeschrijven].
“Niets is aan Hem gelijk.” (soerat ash-Shoeraa: 11)

Een simpel voorbeeld hiervan zijn de poten van een mier: deze zijn absoluut niet te vergelijken met de poten van een olifant, ondanks dat de naam (poten) hetzelfde zijn. Dit was een vergelijking met een schepping (mier) tussen een andere schepping (olifant); laat staan dat we een vergelijking zouden maken tussen een schepping (mens, dier,…) met de schepper (Allah)! Dit gaat ons vermogen te boven.

Conclusie:
We nemen nu even een snelle duik in de moslim wereld. Wanneer je een moslim de vraag stelt; ‘Aanbidt je alleen Allah?’ dan krijg je zonder twijfel ‘Ja’ als antwoord op het rekest. Helaas zien we echter dat er in bepaalde culturen in de moslimwereld activiteiten worden gepromoot, die niet stroken met de Islam. In Marokko zien we bijvoorbeeld dat er plaatsen zijn waar de mensen ‘heiligen’ bezoeken, of naar graven gaan om de doden te aanbidden. Deze mensen voldoen dus aan het éérste punt van Tawheed (Eenheid in Heerschappij), maar voldoen niet aan de Tawheed Oeloehiyyah, oftewel éénheid in aanbidding. Voor ons klinkt het erg logisch, maar voor hen die de basiskennis over de Islam niet hebben meegekregen, is het jammer genoeg dagelijkse kost. Hier volgen enkele vragen & antwoorden over Tawheed.

 

Vragen&Antwoorden over Tawheed (Eenheid)

V1. Wie is jouw Rabb? (de Heer, de Schepper etc.)
A. Mijn Rabb is Allah Die mij geschapen heeft en alles dat bestaat. Hij verzorgt mij en alle schepselen door Zijn Gunsten.

V2. Wat is jouw religie?
A. Mijn religie is de Islam, wat onderwerping en gehoorzaamheid aan het bevel van Allah en Zijn Boodschapper met liefde, hoop en vrees inhoudt.

V3. Hoe ken jij Allah?
A. Ik ken Hem door Zijn tekenen en schepping zoals de dag en de nacht; de zon en de maan; de hemel en de aarde en alles wat het bevat en zich ertussen bevindt.

V4. Waar is Allah?
A. Allah is boven de hemelen, verheven boven de Troon en gescheiden van Zijn scheppingen.

V5. Is Allah met ons (persoonlijk)?
A. Allah is gezeteld boven Zijn Machtige Troon, maar Hij is met ons met Zijn Kennis, Gehoor, Zicht en andere eigenschappen. Zoals Hij zegt:
“Hij (Allah) zei: ‘Weest niet bang. Voorwaar, Ik ben met jullie, Ik hoor en Ik zie.'” {20:46}

V6. Wie zijn de vrienden van Allah?
A. Degenen die de vrienden van Allah zijn, zijn degenen die godsvruchtig en rechtschapen zijn, Hem erg vrezen, zich weghouden van allerlei soorten zonden en verscheidene goede daden verrichten en zich stevig vasthouden aan de Qoraan en de Soennah.

V7. Hoe aanbid jij Allah?
A. Ik aanbid Allah op een manier waarbij al mijn ‘ibaadah aan Hem alleen gewijd is. Ik verenig niemand met Hem in aanbidding.

V8. Waarom heeft Allah Boodschappers gezonden?
A. Allah heeft Boodschappers gestuurd zodat zij de mensen kunnen oproepen om Hem alleen te aanbidden, zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen en zodat de mensheid geen excuus tegenover Allah zou hebben.

V9. Wat is de betekenis van Islaam?
A. Islaam betekent onderwerping aan Allah door middel van Tawheed.

V10. Wat zijn de zuilen van de Islaam?
A. 1. De geloofsgetuigenis (dat er geen ware God is behalve Allah en dat Mohammed (salla Allahoe ‘alayhi wasallam) de Boodschapper van Allah is).
2. De Salaat (gebeden) onderhouden.
3. De zakaat betalen.
4. Sawm (het vasten) in de maand Ramadan in acht nemen.
5. Hadj (bedevaart naar het Heilige Huis) als degene die reis kan betalen.

V11 Wat is Imaan?
A. Imaan (geloof) betekent het geloof in het hart, de uitspraak middels de tong en daden verrichten met de ledematen.

V12. Kan er enige variatie zijn in Imaan?
A. Door sommige woorden en daden kan het toenemen en door sommige woorden en daden kan het afnemen.

V13. Wat bedoelt u met het toenemen en afnemen van Imaan?
A. Imaan (geloof) neemt toe door Allah te gehoorzamen en goede daden, terwijl het afneemt door zonden en slechte daden.

V14. Wat zijn de zuilen van Imaan (geloof)?
A. Er zijn zes zuilen van Imaan waarin je moet geloven:
1. Allah.
2. Zijn Engelen.
3. Zijn Boodschappers.
4. Zijn Boeken.
5. De Laatste Dag.
6. De Goddelijke Voorbeschikking, het goede en het slechte ervan.

V15. Wat is het geloven in Allah?
A. Het geloven in Allah is dat je moet geloven dat Allah de Enige Schepper, Onderhouder, Voorziener en Degene in Wiens Hand de schikking van alle zaken is.
Alles heeft Hem nodig, maar Hij heeft niemand nodig. Hij is de Enige Die het waard is om aanbeden te worden. Hij heeft de Beste namen en de Perfecte Eigenschappen.

V16. Wie zijn de engelen?
A. De engelen zijn schepselen van licht. Zij zijn Allah’s gehoorzame dienaren, zij doen hetgeen hun bevolen wordt en zijn niet in staat om ongehoorzaam te zijn.

V17. Wat bedoelt u met geloven in het Boek en de Boodschappers?
A. Het betekent dat Allah Boodschappers heeft gezonden zoals Mozes (Moesa), Jezus (‘Isa), Abraham (Ibraheem), Noah (Noeh) etc. en boeken heeft neergezonden zoals de Torah, Injdeel, Zaboor (Psalmen) etc. om de mensen op te roepen om Allah alleen te aanbidden, zonder Hem deelgenoten toe te kennen. Hij zegelde (voltooide) de Boodschappers met Mohammed (salla Allahoe ‘alayhi wasallam) en verklaarde alle voorgaande Boeken ongeldig met de Qoraan. Daarom zou aanbidding alleen in overeenstemming met de Qoraan en de Soennah van de Profeet (salla Allahoe ‘alayhi wasallam) moeten zijn.

V18. Wat wordt er bedoeld met het geloven in de Laatste Dag?
A. Het geloven in de Laatste Dag houdt in dat je gelooft dat Allah een vastgestelde tijdsduur voor alles heeft bepaald en een tijdsduur voor deze wereld. Hij zal zeker de doden uit hun graven laten opstaan en iedereen beoordelen op zijn daden in deze wereld. Op de Dag der Opstanding zullen beloningen en straffen toegewezen worden. Iedereen zal rechtvaardig beloont of bestraft worden.

V19. Wat wordt er bedoeld met geloven in de Voorbeschikking (Qadar)?
A. Het geloven in de voorbeschikking houdt in dat je gelooft dat alles – goed of slecht – plaatsvindt in overeenstemming met wat Allah heeft bepaald. Hij heeft alles in vastgestelde verhoudingen gecreëerd.

V20. Wat is de betekenis van “Er is geen God behalve Allah”?
A. Het betekent dat er geen ware God is behalve Allah alleen, terwijl je alle valse goden ontkent en bevestigd dat Allah de enige ware God is.

V21. Wat is de betekenis van “Mohammed is de Boodschapper van Allah”?
A. Het betekent totale overgave aan hem in wat hij ook maar heeft bevolen en vermijden wat hij heeft verboden en geloven in alle zaken waar hij ons over geïnformeerd heeft.

V22. Wat zijn de voorwaarden van de geloofsgetuigenis?
A. Er zijn zeven voorwaarden van de geloofsgetuigenis:
1. Kennis, wat onwetendheid annuleert.
2. Zekerheid, wat twijfels annuleert.
3. Oprechtheid en zuiverheid van intentie, wat Shirk annuleert.
4. Oprechtheid, wat hypocrisie annuleert.
5. Liefde en toewijding, wat minachting jegens de religie van Allah annuleert.
6. Onderwerping, wat ongehoorzaamheid annuleert.
7. Acceptatie, wat verwerping of ontkenning annuleert.

V23. Wat is het beste dat Allah heeft bevolen?
A. Het beste dat Allah heeft bevolen is Tawheed (het aanbidden van Allah) (Monotheïsme).

V24. Wat is Tawheed (Islamitische monotheïsme)?
A. Tawheed betekent dat je verklaart dat Allah de Enige God is die het recht heeft om in waarheid aanbeden te worden en het bevestigen van alle eigenschappen waarmee Hij zichzelf heeft gekwalificeerd of die aan Hem zijn toegekend door Zijn Boodschapper (salla Allahoe ‘alayhi wasallam).

V25. Wat zijn de categorieën van Tawheed?
A. Er zijn drie categorieën van Tawheed:
1. Tawheed Ar-Roboebiyyah
2. Tawheed Al-Oeloehiyyah
3. Tawheed Al-Asmaa’ Was-Sifaat

V26. Wat is Tawheed Ar-Roboebiyyah?
A. Het is het verklaren dat Allah de Enige en Unieke in zijn werk is, zoals scheppen, onderhouden, tot leven wekken en de dood veroorzaken etc.

V27. Wat is Tawheed Al-Oeloehiyyah?
A. Het is het verklaren dat Allah de Enige God is aan Wie alle daden van aanbidding gericht moeten worden, zoals salaat (gebeden), zakaat, sawm (vasten), smeekbeden, zweren etc.

V28. Wat is Tawheed Al-Asmaa’ was-Sifaat?
A. Het is een bevestiging van alle Goddelijke Namen en Eigenschappen van Allah op een manier die Zijn Majesteitelijkheid gepast is, zoals genoemd in de Qoraan en de Soennah.

V29. Hoe zou u ‘Ibaadah omschrijven?
A. Het is een specifiek woord dat alle woorden en daden omvat waar Allah van houdt en tevreden mee is, of het nou openbaar of verborgen is.

V30. Wat zijn de voorwaarden van ‘Ibaadah?
A. Er zijn twee voorwaarden voor ‘Ibaadah:
1. Oprechtheid jegens Allah.
2. Onderwerping aan Allah Zijn Boodschapper (salla Allahoe ‘alayhi wasallam) (m.a.w. Om te handelen in overeenstemming met zijn Soennah).

V31. Schrijf een paar soorten ‘Ibaadah op.
A. Een paar soorten ‘Ibaadah zijn de gebeden, de verplichte liefdadigheid, vasten, de bedevaart, het vrezen van Allah, hoop hebben op Zijn Genade, Zijn Hulp zoeken etc. En andere daden van aanbidding die Allah heeft bevolen en Hem tevreden stellen.

V32. Wat is de grootste zaak die Allah heeft verboden?
A. De grootste zaak die Allah heeft verboden is Shirk. (polytheïsme)

V33. Wat is polytheïsme?
A. Het betekent dat je gelooft dat er iemand is met wie Allah Zijn daden deelt (m.a.w. Het toekennen van deelgenoten of het opzetten van rivalen in Allah Zijn Rechten.

V34. Wat zijn de soorten polytheïsme?
A. Er zijn drie soorten polytheïsme:
1. Grote polytheïsme (Shirk Akbar).
2. Kleine polytheïsme (Shirk Asghar).
3. Verborgen polytheïsme (Shirk Khafi).

V35. Wat is grote polytheïsme?
A. De grote polytheïsme is om enige vorm aanbidding aan iemand anders dan Allah op te dragen. Allah zal nooit degene vergeven die op Shirk sterft, noch zal hij zijn goede daden accepteren en hij zou verbannen zijn uit de oevers van de Islaam.

V36. Wat zijn de vier soorten grote polytheïsme?
A. Er zijn vier soorten grote polytheïsme:
1. Polytheïsme in smeekbeden (m.a.w. Iemand anders aanroepen dan Allah in smeekbeden).
2. Polytheïsme in intentie (m.a.w. Het doel en de intentie niet omwille van Allah maken, maar omwille van valse goden).
3. Polytheïsme in gehoorzaamheid (m.a.w. een autoriteit gehoorzamen in tegenstrijd met gehoorzaamheid aan Allah).
4. Polytheïsme in liefde (m.a.w. Liefde aan anderen tonen die alleen voor Allah bestemd is).

V37. Wat is kleine polytheïsme?
A. Kleine polytheïsme is Ar-Riyaa’, dat betekent dat de daden van aanbidding verricht worden om geprezen te worden of om faam te verkrijgen, in plaats van Allah tevreden stellen, deze soort polytheïsme plaats de persoon die het begaat niet buiten de oevers van de Islaam.

V38. Wat is verborgen polytheïsme?
A. Verborgen polytheïsme houdt in dat je ontevreden bent met de voorwaarden die zijn bevolen door Allah.

V39. Wat is het bewijs voor verborgen polytheïsme?
A. Het bewijs voor de bovengenoemde Shirk is het gezegde van de Profeet (salla Allahoe ‘alayhi wasallam): “De verborgen shirk van mijn gemeenschap is meer verborgen dan het spoor van een zwarte mier op een zwarte steen op een donkere nacht.” [Moesnad Ahmad]

V40. Wat zijn de soorten Kufr (ongeloof)?
A. Er zijn twee soorten Kufr:
1. Grote Kufr, die men uit de Islaam plaatst.
2. Kleine Kufr, die degene die het begaat niet uit de Islaam plaatst. Het is de Kufr van ondankbaarheid.

V41. Wat zijn de soorten grote Kufr?
A. Er zijn vijf soorten van grote Kufr:
1. Kufr uit ontkenning.
2. Kufr uit arrogantie vermengt met erkenning van de waarheid.
3. Kufr uit twijfel.
4. Kufr uit onachtzaamheid.
5. Kufr uit hypocrisie.

V42. Wat zijn de categorieën van hypocrisie?
A. Er zijn twee categorieën van hypocrisie:
1. Hypocrisie in het geloof.
2. Hypocrisie in de daden en handelingen.

V43. Wat is hypocrisie in geloof?
A. Hypocrisie in het geloof kent zes soorten:
1. Het ontkennen van de Boodschapper (salla Allahoe ‘alayhi wasallam).
2. Ontkenning van de zaak waarmee de Boodschapper is gezonden.
3. Het haten van de Boodschapper (salla Allahoe ‘alayhi wasallam).
4. Het haten van de zaak waarmee de Boodschapper is gezonden.
5. Genieten wanneer het geloof wordt vernederd.
6. Het haten dat de Islaam overwint.

V44. Wat is hypocrisie in daden en handelingen?
A. Hypocrisie in daden en handelingen is van vijf soorten:
1. Wanneer hij spreekt, liegt hij.
2. Wanneer hij iets belooft, verbreekt hij de belofte.
3. Wanneer hij wordt vertrouwd, verraadt hij.
4. Wanneer hij ruzie maakt, gedraagt hij zich immoreel.
5. Wanneer hij een afspraak maakt, gedraagt hij zich geniepig.

V45. Worden goede daden (door Allah) geaccepteerd met polytheïsme?
A. Nooit! Geen daad wordt geaccepteerd wanneer het vermengt is met polytheïsme.

Allah zegt: “Maar als zij deelgenoten (aan Allah) toegekend hadden, was wat zij aan het doen waren vruchteloos geworden.” {6:88}

“Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten aan wie Hij wil. En wie deelgenoten aan Allah toekent, hij heeft ver gedwaald.” {4:116}

V46. Wat zijn de tenietdoeningen van de Islaam?
1. Polytheïsme in aanbidding.
2. Degene die niet gelooft dat de polytheïsten ongelovigen zijn of aan hun ongeloof twijfelt of hun geloof correct vindt.
3. Degene die tussenpersonen tussen hem en Allah opzet, terwijl hij hun aanroept, op hen vertrouwt en hen vraagt om te bemiddelen voor hem om een voordeel te verkrijgen.
4. Degene die gelooft dat de leiding van anderen beter is dan de Profeet (salla Allahoe ‘alayhi wasallam).
5. Degene die iets haat waarmee de Profeet (salla Allahoe ‘alayhi wasallam) gezonden is.
6. Degene die de religie van de Profeet (salla Allahoe ‘alayhi wasallam) ontkent of de beloning en de bestraffing ervan bespot.
7. Tovenarij.
8. De polytheïsten tegen de moslims steunen.
9. Degene die gelooft dat sommigen vrijgesteld zijn van het volgen van de Sharee’ah zoals Khidr was vrijgesteld door de wetten van Moesa (‘alayhi asallam).
10. Het afkeren van de religie van Allah door er niet over te leren en er niet naar te handelen.

V47. Wat zijn de drie fundamenten die iedere moslim moet leren?
A. De drie fundamenten zijn:
1. Het kennen van jouw Rabb (de Heer, de Schepper, de Onderhouder en de Enige in Wiens Handen de beschikking van alle zaken ligt).
2. Het kennen van jouw religie (Islaam).
3. Het kennen van jouw Profeet Mohammed (salla Allahoe ‘alayhi wasallam).

V48. Wat is Taghoet?
A. Alles wat wordt aanbeden, gevolgd of gehoorzaamd anders dan Allah is een Taghoet.

V49. Hoeveel Taghoet zijn er en wie zijn hun leiders?
A. Er zijn er velen, maar de leiders zijn er vijf.

V50. Wie zijn de leiders van de Taghoet?
A. Zij zijn:
1. Shaytaan, moge Allah hem vervloeken.
2. Iemand die wordt aanbeden en hij is hier tevreden mee.
3. Een persoon die anderen oproept hem te aanbidden in plaats van Allah.
4. Een persoon die beweert kennis van al-Ghayb (ongeziene, verborgene, onzichtbare, absente etc.) te hebben.
5. De heerser die regeert met andere wetten dan de wet die is neergezonden door Allah.

Een samenvatting van de eerste 50 vragen uit het boek:
200 vragen & antwoorden over de Geloofsovertuiging.”
Door: Hafidh ibn Ahmed al-Hakami.