Praktische informatie voor de nieuwe moslim

LET OP! Dit artikel is niet gepubliceerd en kan dus nog fouten bevatten. NIETS OVERNEMEN.

In het introductiedocument heb je al wat (kleinere) tips gekregen; we zullen nu wat meer tips geven, met daaropvolgend de (praktische) basisinformatie over ons geloof.

 

Praktische basisinformatie, woordenlijst & uitleg.

Introductie: Als mensen slechte ervaringen hebben met een arts of een ziekenhuis, dan geven zij nooit de schuld aan de geneeskunde. Maar als zij slechte ervaringen hebben met moslims, geven ze wel vaak de schuld aan de Islam. Je weet inmiddels dat de Islam een religie is dat voor iedereen bestemd is. De Islam en moslims zijn twee aparte zaken. Islam is de Deen (geloof); deze is perfect en foutloos. De moslims zijn net als jij en ik “normale mensen”; wij maken fouten. Het is belangrijk om te weten dat er ook gevaren kunnen schuilen bij de mensen, die zeggen dat ze de Islam volgen. Vandaag de dag zijn er mensen, die trouwens altijd al hebben bestaan, die zaken introduceren waarvan ze zeggen dat het bij de Islam hoort, terwijl dat niet zo is! In bijvoorbeeld Marokko is het voor veel mensen in oude dorpen normaal om de doden in graven aan te roepen. Dit is een onacceptabele daad in de Islam, omdat dat Shirk (afgoderij) is. Er zijn ook mensen die de Islam misbruiken voor hun eigen gewin; deze groepjes mensen zijn er talrijk. Vaak is het zo dat zo’n groep een sekte gaat vormen, die na een tijdje veel aanhangers kan hebben. We zijn hier door de Profeet (Vrede en Zegeningen zij met Hem) voor gewaarschuwd.

INTENTIE
Alle handelingen in de islam vereisen een duidelijke intentie voordat de handelingen verricht worden. En de intentie dient te zijn dat de handelingen puur en alleen omwille van Allah worden uitgevoerd.

Naam van de nieuwe moslim: Een nieuwe moslim hoeft zijn naam niet te veranderen, tenzij zijn naam de dienstbaarheid aan iets anders dan Allah weerspiegelt. Maar het is wel goed om zijn naam in iets beters te veranderen. Dus als hij zijn niet-Arabische naam verandert voor een islamitische naam, dan is dat goed maar het is geen verplichting. Als zijn naam ‘Abdoelmasieh’ (dienaar van de Messias) is of iets wat erop lijkt, dan moet hij het veranderen. Indien zijn naam geen dienstbaarheid aan iets anders dan Allah impliceert – zoals Hans of Grietje – dan is hij niet verplicht om deze te veranderen, omdat deze namen door zowel christenen en als niet-christenen worden gebruikt. Hieronder kunt u lezen wat een moslimgeleerde als antwoord gaf op een vraag van een bekeerling.

Vraag: Ik heb bij geboorte de naam Tyrone Anthony Parker gekregen van mijn niet-moslim ouders. Nadat ik de Shahaadah heb uitgesproken, heb ik mijn naam veranderd naar Bilaal Faaroeq cAbdoes-Salaam. Ik heb vrij recent ontdekt dat ik mijn familienaam niet had moeten wijzigen, en ik ben van plan om dit weer te veranderen. Als mijn ouders mij vragen om terug te keren naar mijn geboortenaam (Tyrone (Tyrone betekend God/Heer) heeft een heidense oorsprong en Anthony betekent bloei), moet ik dit dan doen?

Antwoord: Alle lof zij Allah.
Voor degene die Allah geleid heeft naar de Islam is het voldoende om een islamitische voornaam te kiezen voor zichzelf en de familienaam van zijn vader te behouden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft de metgezellen namelijk niet bevolen om de naam van hun vader en grootvaders te veranderen wanneer zij de Islam binnentraden.

Hij (vrede zij met hem) heeft echter wel de voornamen veranderd van degenen die namen hadden met verboden of ongewenste betekenissen. Het feit dat je jouw heidense voornaam hebt gewijzigd naar een andere naam, in dit geval Bilaal, is correct en passend. Maar je dient de rest van je namen te behouden. Dit zal jouw ouders ook verblijden. Moge Allah hen leiden, en moge Hij ons en jou kracht geven. En moge Allah onze Profeet Mohammed zegenen. (Door: Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid via: Al-Yaqeen.com)

De huidige politieke situatie (in moslimlanden)

De ouders (Omgeving, familie, moeder)

Wat nu? Een leven lang leren.

Vrouw in de Islam

Moslims vs de Islam.

Vrouw waarschuwen voor trouwen, slechte mannen.

http://www.islam21c.com/islamic-thought/propagation/beware-of-the-marriage-bandits-part-1/

Imaan

Fiqh

Aqidah

Data, maanden, Maan

Beproefing, Geduld,

Tawba

Relaties, vrouw, contacten.

Werk en vooruitstreven, zelfontplooiing,

Spiritualiteit.

De Natuur.

De Arabische taal: De Edele Koran is in de Arabische taal geopenbaard. Het Arabisch is een zeer rijke taal, dat in beginsel moeilijk te vertalen is omdat veel Arabische woorden meerdere betekenissen kunnen hebben. Soms is één klank genoeg om een heel woord een totaal andere betekenis te geven! Het is belangrijk om het Arabisch onder de knie te krijgen, om de Koran in zijn originele taal te kunnen begrijpen. Het volgen van bijvoorbeeld Arabische (satelliet)zenders kan je woordenschat enorm uitbreiden. Andere talen zijn niet nutteloos; in de Koran staat (vrije vertaling):

O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend. (49:13).

De Profeet Mohammed zei ten slotte in zijn afscheidspreek:

Dus is een Arabier niet beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is op geen enkele manier beter dan een Arabier. Noch is een blanke beter dan een zwarte, en een zwarte is niet beter dan een blanke. Alleen wat betreft vroomheid en het doen van goede daden kan de ene moslim zich onderscheiden van de ander!

Gelijkwaardigheid en respect voor elkaar is dus te allen tijde geboden!

Bid3a (Vernieuwing): Bid3a is het tegenovergestelde van Soennah (levenswijze van de Profeet), net zoals de leugen het tegenovergestelde is van de waarheid, of zwart het tegenovergestelde is van wit. Met bid3a bedoelen we de vernieuwingen binnen de RELIGIE. Vernieuwingen in het wereldse leven (zoals auto’s en computers) hebben er natuurlijk niets mee te maken, omdat het om zaken buiten het geloof om zijn.

Onze geliefde Profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) is niet heengegaan voordat de Islam compleet was en werd geperfectioneerd; na hem zal dan ook geen andere Profeet meer nodig zijn. En na zijn Soennah, die perfect is, zal er geen andere Soennah meer komen. Allah Geprezen en Verheven is Hij, heeft ons geloof compleet gemaakt, zoals we lezen in (Soera al-Maa’idah 5:3)

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen…”

En de uitspraak van Allah: “En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat; maar wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan…”

Daarom, beste broeders en zusters, houd deze simpele les in gedachten: “ware liefde voor de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) bestaat niet uit woorden, maar uit het volgen van zijn Soennah!

Niemand verzint een bid’a of hij zal een stukje verder verwijderd worden van Allah!”

Imaam Maalik (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het vasthouden aan de Soennah, is als gered worden door de Ark van Noeh (vrede zij met hem); hij die aan boord ging was gered, en hij die niet aan boord ging was vernietigd.”
Mensen die menen dat hun bid3a juist is, moeten zich 1 ding afvragen: weten zij het dan beter dan de Profeet en de Metgezellen?

Shirk (afgoderij: iets of iemand naast Allah aanbidden): Shirk is het aanbidden van iets of iemand anders dan Allah of naast Allah, een zaak die niet toegestaan is in de islam. Sterker nog: het is een zeer gevaarlijke daad, want het kan ervoor zorgen dat alle goede daden van iemand teniet gedaan worden. Ook is het een daad die niet vergeven wordt door Allah, het leidt iemand naar het hellevuur, in plaats van het prachtige paradijs. Allah zegt in de Koran: ’En voorzeker, er is aan jou en aan degenen voor jou geopenbaard: “Als jij deelgenoten toekent, dan zullen jouw werken vruchteloos worden en zal jij tot de verliezers behoren.” Nee, aanbidt daarom Allah en behoor tot de dankbaren.’ Het is daarom belangrijk dat wij onze toevlucht zoeken bij Allah wanneer wij vrezen voor shirk, zodat wij niet tot de verliezers zullen behoren.

Dua (Smeekbede): Het woord dua komt in de Koran verscheidene malen voor, maar het woord dua draagt hier niet altijd dezelfde betekenis, het woord kan verschillende betekenissen hebben. Een dua is een smeekgebed wat de moslim richt tot Allah, waarin hij alles kan vragen wat hij wilt. In het volgende vers duidt het woord dua bijvoorbeeld aanbidding aan:

En roep buiten Allah niet aan wat jou niet kan baten en niet kan schaden. (Soerah Yunus 10:106)

In een ander vers duidt het woord dua het smeken om hulp aan:
En roept jullie getuigen buiten Allah op. (Soerah Al-Baqarah 2:23)

Ook wordt het woord dua gebruikt om een verzoek aan te duiden:
Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren. (Soerah Ghafir 40:60)

Het woord dua is een Arabisch woord en wordt in de transcriptie ook wel geschreven als: du3a, doe3a of doea. Het woord dua is afgeleidt van het woord da’a wat aanroepen betekent. Dit is de algemene betekenis van het woord. Maar wat is de islamitische betekenis van het woord? De religieuze, islamitische betekenis van het woord kunnen we terugvinden in de woorden van ibn Al-Qayyim. Hij zei over de religieuze betekenis:

“Allah smeken om hetgeen wat goed voor je is en vragen om hetgeen wat schadelijk voor je is van je te verwijderen of om bescherming smeken ertegen (voor het je schaadt).”

Muhammed al-Sayed Tantawi schreef in zijn boek dat dua het aanroepen van Allah betekent, door Hem vol verlangen, smekend en nederig om al het goede wat bij Hem is te vragen en dat Hij dit verwezenlijkt.

Het verrichten van een smeekgebed is een daad van aanbidding. Het laat zien dat de moslim zich overgeeft aan Allah met al zijn behoeften en vragen. De moslim toont hiermee dat hij Allah nodig heeft, zoals natuurlijk het geval is. Ook is het een manier voor de moslim om dichterbij Allah te komen en een manier om te verkrijgen wat hij wilt. Allah belooft namelijk dat hij de smeekbeden zal verhoren van Zijn dienaren:

En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste Leiding volgen.
(Qor’aan 2:186)

Het smeekgebed is in de Islam een belangrijke zaak en het is belangrijk dat de moslim gebruik maakt van de mogelijkheid om smeekbeden te verrichten. Zoals al eerder vermeld in dit bericht toont de moslim op deze manier zijn nederigheid ten opzichte van Allah, hij aanbidt Allah ermee, zoals Allah ons opdraagt:

Het was ook de gewoonte van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, om smeekbeden te verrichten tot Allah. En het was niet alleen de gewoonte van Mohammed, vrede zij met hem. Voorgaande profeten riepen Allah ook aan, zoals profeet Noeh:

Sta dus stil bij het belang van de doe3a in de Islam en maak er gebruik van, dagelijks. Keer je tot Allah, zowel in moeilijke tijden als in makkelijke tijden, gedenk Hem en vraag Hem om hulp, Allah heeft immers gezegd in een hadith qoedsie:

“Ik ben tegenover iedere dienaar zoals hij denkt dat Ik ben. Ik ben met hem, waar hij Mij ook gedenkt. Bij Allah, Allah is meer verheugd met het berouw van Zijn dienaar dan ieder onder jullie zou zijn nadat hij zijn verloren rijdier in de woestijn terugvindt. Wie Mij een handbreedte nadert, nader Ik een armlengte; en wie Mij een armlengt nadert, nader Ik de ruimte tussen twee uitgestrekte armen. als een dienaar van Mij Mij lopend nadert, ren Ik hem tegemoet.”

(Boekhaarie & Moeslim)

Zoek dus snel smeekbeden op die je kunt gebruiken, leer ze en gebruik ze in je dagelijkse leven !

Hadith (gebeurtenissen/overlevering): Hadith zijn gebeurtenissen die zich vroeger hebben afgespeeld. Als de Profeet Mohammed bijvoorbeeld een persoon aanmaant om iets wel of niet te doen, is dat een Hadith. De overleveringen zijn vastgelegd in tal van boeken, zoals Bukhari en Muslim. De tijd tussen de gebeurtenis en de vastlegging in een boek, heeft een keten van overleveraars (sanad). De getuige verteld het door aan andere moslims. Onder andere aan de hand van de keten wordt vastgesteld of een overlevering juist (sahih) is, of één van de vele andere classificatie krijgt. Er zijn zwakke overleveringen die worden verworpen. Overleveringen met een juiste keten (van betrouwbare overleveraars) zijn dus Sahih. Er zijn Hadith-verzamelingen die in zijn geheel “Sahih” zijn. Imam Bukhari en Muslim hebben bijvoorbeeld veel van deze overleveringen verzameld, en gebundeld in “Sahih Bukhari” en “Sahih Muslim”.

Hadith: (Overlevering, letterlijk vertaald: ‘gebeurtenis’) Moslims geloven dat de Koran het Woord van Allah is. De Profetische levenswijze, uitspraak en *** zijn vastgelegd in zogenaamde “Hadith”-boeken.

Sunnah & Soennieten: We hebben het nu al een paar keer gehad over de “sunnah”. De Profeet heeft ons twee dingen achtergelaten: De Koran en zijn Sunnah.  De Koran is het Woord van God. De Sunnah is de levenswijze van de Profeet. De Sunnah bestaat uit de uitspraken, daden en bevestigingen van de Profeet. Beide hebben we nodig om ons geloof, de Islam, te praktiseren. In de Koran staat:

En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt: waarlijk, die heeft een geweldige triomf behaald. (33:71)

De Koran vermeldt ons dat we moeten bidden; om de precieze stappen van het gebed uit te voeren, dienen we te kijken naar hoe onze Profeet dat heeft gedaan (Sunnah). Een zelfde voorbeeld vinden we bij veel andere zaken. Moslims worden ook vaak “soennieten” genoemd. Van de om en nabij 1.7 miljard moslims, volgt ongeveer 90% de Islam zoals die tot ons is gekomen (Koran en Sunnah). Deze hoeveelheid groeit met de dag. De Profeet zei in een overlevering, dat zijn Ummah (gemeenschap) zich niet zal verenigen op valsheid.

Wetscholen: Moslims zijn het unaniem eens over de basale zaken (Aqiedah/Geloofsleer) van het geloof. Binnen de Islam heb je 4 Fiqh-wetscholen (jurisprudentie). Deze wetscholen (Hanafi, Maliki, Hanbali, Shaafi’i) zijn gebaseerd op de 4 gelijknamige Imams die uiteraard de Profeet volgen.); slechts in de kleinere (menings)zaken kunnen ze verschillen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de positie van de handen op de borst tijdens het gebed.

Shariah (Islamitische Wetten): De Islam kent regels en wetten. Veel wetten zijn in de Koran vastgelegd.

Khalifaat (Islamitische Staat): Wanneer er een Islamitische Staat is waarin de leider (Khalief) en de regering van de Staat de wetten van de Shariah heeft geïmplementeerd, wordt er gesproken van een Khalifaat. In een Khalifaat kunnen Christenen en zelfs Joden vreedzaam leven naast de Moslims. De laatste keer dat Joden, Christenen en Moslims vreedzaam naast elkaar leefden in Jeruzalem, was onder leiding van het Ottomaanse Rijk (Khalifaat). Het Ottomaanse Rijk, en daarmee de Khalifaat, werd in 1914 opgeheven na Europese bemoeienis. In een Khalifaat wordt rijkdom eerlijk verdeeld; de armen zullen niet aan de straatstenen worden overgelaten en liefhebbende mensen zullen zich over weeskinderen ontfermen.

Halal en Haram (Toegestane en Verboden): Datgene dat volgens de Islam is toegestaan, is Halal. In beginsel is alles Halal, tenzij het verboden is gesteld (Haram). Zoals je vast zult weten, zijn er toegestane en verboden voedingswaren. Voorbeelden van voedingswaren die Haram zijn, zijn alcohol en varkensvlees. Sigaretten roken is ook Haram; het is slecht voor jezelf, je directe én indirecte omgeving, het is onsmakelijk en kost geld.

Halal slager laten zien in de buurt.

 

REINIGING EN REINHEID
Reiniging is een zeer belangrijk onderdeel van de
islam. Men dient zijn intentie te zuiveren in alles
wat men doet zodat men het omwille van Allah
doet. En men dient het lichaam en de kleding te
zuiveren voor het begin van het gebed.
Hygiëne en reinheid zijn zeer belangrijke
aspecten van het leven van een moslim. Men
moet ervoor zorgen dat het lichaam, de kleding
en de gebedsplaats vrij is van onreinheden zoals
urine, uitwerpselen en dergelijke. Na het toiletbezoek
is het raadzaam om de geslachtsdelen te
wassen met water.
Het is verplicht om een volledige douche (bekend
als Ghoesl) te nemen na geslachtsgemeenschap
tussen echtgenoten, na zaadlozing (als gevolg
van bijvoorbeeld een natte droom) en na voltooiing
van de menstruatie van een vrouw of na
postnatale bloeding.

Geneeskunde: In de Islam is de gezondheid van het lichaam een fundamentele noodzaak in het leven van de mensen, en daarom wordt de moslim opgeroepen belang te hechten aan zijn eigen gezondheid, maar ook aan de gezondheid van de gemeenschap in haar geheel, zodat de moslimgemeenschap sterk blijft. Dat kan slechts werkelijkheid worden via de richtlijnen van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) over de geneeskunde, want we zullen zien dat de gezondheid tegelijk de gezondheid van het lichaam en de gezondheid van het hart omvat, en dat enkel de kennis van de Profeten, namelijk de Openbaring, deze twee zaken in de perfectie verenigt.

De geneeskunde van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) lijkt niet op die van de dokters, want zijn geneeskunde is zeker, formeel en goddelijk. Ze gaat uit van de Openbaring, van de profetie en van de perfectie van het verstand, terwijl de geneeskunde van de anderen, of van de meesten onder hen, slechts uit gissingen, veronderstellingen en ervaringen bestaat. De profetische geneeskunde is slechts doeltreffend voor degene die haar aanvaardt, gelooft in de genezing door haar, en haar ontvangt met een perfect geloof en onderwerping.

Reinheid & goede manieren: Als moslim dien je rein te zijn. Niet alleen in de figuurlijke zin, maar ook de letterlijke. We moeten ons lichaam onderhouden in navolging van onze Profeet. “Vijf zaken maken deel uit van de natuurlijke aanleg: Besnijdenis, verwijderen van het schaamhaar, het knippen van de nagels, het plukken van haar onder oksels, en het kortknippen van de snor.” De Profeet Mohammed (vrede zij met Hem)

Verder gebruiken moslims hun rechterhand voor de “schone” zaken, en de linkerhand voor de minder reine zaken. Zo eten moslims met hun rechterhand, en geven ze elkaar een rechterhand bij het groeten. De linkerhand gebruiken we bijvoorbeeld voor het verschonen van jezelf na een toiletbezoek. De moslim moet ervoor zorgen dat hij schoon is. Zo moet je je nagels (bacteriën & vuil), oksel- en schaamhaar ten minste eens in de 40 dagen verwijderen. Dit geldt ook voor de snor van de man.

Awra: De Awrah is de ‘bedekking’. Er gelden regels omtrent de bedekking van een lichaam (verschilt per man en vrouw).

Voedsel: In de Edele Koran worden talrijke natuurproducten opgenoemd. Bijvoorbeeld de granaatappel. Deze producten zijn erg gezond, en het zou ons dan ook goed doen om deze natuurproducten in te nemen! Ook in de Sunnah zien we erg veel producten terugkomen. Dadels, olijven en olijfolie, zwarte zaad olie, honing,… Honing kunnen we niet alleen eten; recentelijk zijn onderzoekers erachter gekomen dat pure honing bacteriedodend is. Honing zorgt ervoor dat schrammen veel sneller helen.

Siwak: De siwak (ook wel miswak) is een “stokje” dat men vooral gebruikt voor het verschonen van het gebit. De siwak-takken komen van de “Arak” boom. Er zitten natuurlijke stoffen in die het tandvlees gezond houden; de fijne haartjes van de stok rijken verder dan die van de “normale” tandenborstel waardoor ook het gebied tussen de tanden mooi schoon blijven. Tijdens de ramadan helpt het (droge) stokje onaangename geuren tegen te gaan.

Sahaba (metgezellen): De betekenis van het woord sahib is iemand die nauw verbonden is met een ander. En het woord sahibahoe wordt in de Arabische taal uitgelegd als: hij was verenigd met, was in gezelschap van of vergezelde hem, hij was of werd zijn metgezel, vriend of partner. Wat betreft de definitie van een sahabie: iemand behoort moslim te zijn en te sterven als moslim, ooit de profeet  gezien of ontmoet te hebben of het voorrecht genoten te hebben in zijn gezelschap, zelfs voor een korte tijd, te hebben verkeerd.

Het begrijpen van de levens van de metgezellen van de profeet  is van groot belang voor het correcte begrijpen van de islaam. Want door hen hebben we over de Koran en de Sunnah geleerd. Zij legden de suggesties uit van vele bepalingen van Allah  en Zijn profeet. De mensen om de profeet heen, die als moslim stierven zijn dus erg belangrijk. Ook de vrouwen van de Profeet, de volgers (ansar) en medereizigers (muhajiroon) hebben een groot aandeel gehad in de verspreiding van de Islam.

Extremisme: De middenweg is belangrijk.

Weerstand:  Moslims die hun geloof willen praktiseren, zullen zonder twijfel door anderen worden aangevallen, gediscrimineerd, of benadeeld. Er zijn (groepen) mensen die de Islam en moslims willen tegenhouden. Deze mensen willen de toegang tot de juiste kennis voor hun achterban onmogelijk maken; deze volgers leven vaak in een subjectieve vicieuze cirkel waarin de haat jegens moslims groot is. We hebben het dat niet alleen over bijvoorbeeld de zionisten die grote middelen gebruiken om hun visie kracht bij te zetten (Eutelsat, PVV, Fox news, etc.), maar ook mensen die zich moslims noemen trappen wel eens in deze vallen.

Wahabisme: Rond het jaar 1800 op het Arabisch schiereiland (Saudi-Arabië) was het voor veel mensen vrij normaal om graven te aanbidden. Dit is ten strengste verboden binnen de Islam. Dit was ook het bericht van de Profeet Mohammed; de Arabische gravenaanbidders in en rond Mekka die tijdens de “Jahiliyah” (periode van onwetendheid) leefden, deden dit. De grafbazen ontvingen veel macht, geld en aanzien van de “domme gravenaanbidders”. De onwetende mensen waren tegen Tawheed (Eenheid), omdat ze het gewend waren om deze praktijken uit te voeren, en de grafeigenaren waren tegen Tawheed omdat het voor hen geen geld in het laatje brengt. We gaan weer terug naar het jaar 1800: in Saudi-Arabië stond een sheikh (Mohammed ibn Abdul-Wahhab) op tegen het onrecht dat de mensen zichzelf aandeden; ze dachten dat ze het goede verrichten, terwijl ze in werkelijkheid gevaarlijke dingen deden (shirk plegen). Wanneer een volk iets gewend is te doen, zullen ze zichzelf verzetten tegen het “onbekende”. De sheikh kreeg veel tegenstand van de burgers; ze wilden doorgaan met het gravenaanbidden. De sheikh zijn broer en vader keerden zich zelfs tegen zijn bericht van Tawheed! Mohammed ibn Abdul-Wahhab wees de mensen erop dat ze de Profeet moesten volgen, en niets of niemand moesten aanbidden naast Allah. Na een wat langere periode keerden de mensen (en bijv. zijn broer) zich weer tot de Islam, en aanbaden ze Allah zonder Hem deelgenoten toe te kennen. In de periode erna wilde Engeland veel invloed hebben in Saudi-Arabië. De Saudische leiders werkten soms zelfs samen met de Britten en dat wordt ze niet in dank afgenomen. De Saudische overheid wordt hierdoor (terecht) aangevallen, maar hiervoor gebruiken de vijanden van de moslims de term “Wahhabisme”. De Saudische overheid zou “Wahabitisch” zijn, en een aparte Islamitische sekte zijn. Hier verwijzen ze naar de Sheikh Mohammed ibn Abdul-Wahhab, maar zoals hierboven is uitgelegd heeft dit geen basis. Het gaat zelfs verder; De naam van de sheikh, “Abdul-Wahhab”, betekend slechts ‘dienaar van de AAA’ “Wahhab” is namelijk één van de Namen van Allah. (Koranverzen:xx) In feite noemen deze mensen je dus “God”… De groepen mensen die de term “Wahhabisme” vaak in de mond nemen, zijn voornamelijk niet-moslims, onwetende moslims of aanhangers van het Soefisme en Sjiisme. De laatste twee groepen zijn over het algemeen faliekant tegen Arabieren en de levenswijze (Sunnah) van de Profeet. Het credo van deze groepen bevat veel afgoderij en vernieuwingen.
Salafisme: Net als met “Wahhabisme” wordt de term “Salafisme” vaak gebruikt om moslims in een kwaad daglicht te zetten. De Selef Salih (vrome voorgangers) die de Profeet volgden vroeger, waren trouwe moslims. Ze namen datgene dat de Profeet gebood, en verwierpen hetgeen de Profeet verbiedde. Dit is wat iedereen zou moeten doen. “Extreme moslims” worden vaak Salafistisch genoemd door ongeveer dezelfde mensen die we hebben beschreven onder “Wahhabisme”. Het “Salafisme” verwijst hier naar “Selef Salih”. Hedendaags zijn er moslims die zich specifiek “Salafi” noemen. Deze mensen klingen zich vaak érg stevig vast aan de meningen van een select groepje Imams of geleerden. Dit kan gevaarlijk zijn omdat Imams en geleerden ook maar mensen zijn. Het blind volgen van mensen (die fouten kunnen maken) kan ertoe leiden dat je de mening van een Imam sneller volgt dan dat van geleerden die bijvoorbeeld vroeger leefden tijdens de Profeet (die waarschijnlijk het e.e.a. beter weten).

 

 

Soefisten: Je hebt het vast wel eens gezien: mensen die rondjes draaien om in een trance te komen, of mensen die een “heilige” sufimeester bezoeken om hun toekomst te voorspellen. De groepering die we vandaag de dag kennen als “Soefisme” (aanhanger: soefi/sufi) zijn van het juiste pad afgedwaald. (MEER UITLEG)

 

Sjiieten: De sjiieten verdienen ook een samenvatting, met name omdat zij waarschijnlijk het meest afgedwaald zijn.  Ongeveer 9% van de moslims in de wereld is sjiiet. Voornamelijk in Iran, Irak en Pakistan kom je sjiieten tegen. Deze groepering is zelf weer onderverdeeld in enorm veel subsektes; dit omdat het sjiisme niet gebaseerd is op waarheid maar op valsheid en leugens. De sjiieten keerden zich in de afgelopen 1300 jaar steeds vaker tegen hun “meerderen”, vandaar dat ze zo opgesplitst zijn. Er zijn (Twaalvers) die geloven dat de Koran zoals we die nu hebben, NIET de juiste is. Ook geloven ze dat Gabriel (Vrede zij met Hem) een fout heeft gemaakt, en de openbaring  aan Ali (Radia Allahu 3anhoe) moest worden gegeven. Het aanbidden van hun geleerden, de doden, en de Ahlalbayt is dagelijkse kost voor deze mensen, tezamen met het ongelovig verklaren van 99% van de beste moslims (Metgezellen) en vele andere praktijken hebben ervoor gezorgd dat deze sekte tot de meest afgedwaalde behoren. Tel hier nog bij dat de sjiitische “Ayatollah” Khomeini in 1 van zijn boeken heeft geschreven dat 90% van het sjiitisch geloof “Taqiyyah” is, dan weet je hoe laat het is! (Taqiyyah=Liegen/Innerlijkheden verbergen en misbruiken tegenover de buitenwereld)

Koranieten: Zoals de naam al doet vermoeden, hebben de leden van deze sekte iets met de Koran te maken. De leden menen dat je de Sunnah van de Profeet NIET hoeft te volgen! Ze gaan hierin erg ver, want op de vraag HOE je het gebed moet verrichten (staat immers in de Koran) kunnen ze geen antwoord geven.

Anderen: Er zijn nog veel meer (kleinere) groeperingen die van het Pad van de Profeet zijn afgedwaald. We kunnen ze niet allemaal

Islamitische jaartelling/maanden

en surah 2 aya 8: En er zijn mensen, die zeggen: “Wij geloven in Allah en in de laatste Dag, hoewel zij geen gelovigen zijn.” –> en dat ze voor deze mensen moeten opletten..

surah 2 aya 257
Allah is de Vriend dergenen, die geloven; Hij brengt hen uit de duisternis tot het licht. Maar de vrienden der ongelovigen zijn de duivelen, zij brengen hen uit het licht in de duisternis; dezen zijn de bewoners van het vuur, daarin zullen zij wonen.
“Hij brengt hen uit de duisternis tot het licht.” daar zie je de bekering
surah 3 aya 15
Zeg: “Zal ik u over iets beters inlichten dan over dit alles?” Voor degenen, die God vrezen, zijn er tuinen bij hun Heer, waar doorheen rivieren stromen; daar zullen zij vertoeven en voor hen zijn reine metgezellen, alsmede Allah’s welbehagen. En Allah ziet Zijn dienaren.
misschien zoiets?

De Profeet Mohammed (De vredesgroeten en de prijzingen van Allaah zijn met hem): 

# Moehaadjiroen of moehaadjirien: (enkelvoud: moehaadjir) de vroegere moslims die migreerden van Mekkah naar al-Madienah tijdens het leven van de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) vóór de verovering van Mekkah. Wat betreft de emigranten na het overlijden van de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem): dit zijn alle (e)migranten die (e)migreren van het land van de ongelovigen naar het land van de moslims, omwille van Allah de Verhevene en Islaam, en ook degene die stopt met alle dingen die Allah de Verhevene verboden heeft.

## Ansaar: helpers, de moslims van Madienah die de gemigreerde moslims van Mekkah steunden. Een inwoner van Madienah wordt ansaarie genoemd, omdat het Arabische woord naaser verdediger en helper betekent. De ansaar hielpen de moehaadjierien uit Mekkah om de religie van Allah te vestigen op aarde en om weer een normaal leven te kunnen leiden in Madienah. Zij deelden al hun bezittingen met de moehaadjierien (migranten) en hebben wonderbaarlijke standpunten ingenomen om de religie van Allah te verdedigen en te beschermen.

### Selef (as-selef as-saalih’): de vrome voorgangers, de eerste drie generaties: dus de metgezellen van de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem), hun volgelingen en daar weer de volgelingen van. Selefie: degene die de weg van de vrome voorgangers – de metgezellen van de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem), hun volgelingen en de volgelingen daarvan – volgt.

 

Vooroordelen over de islam worden bestreden door kennis.

Onderhouden van familiebanden

Koranvers: “met rust gelaten worden als ze zeggen WIJ GELOVEN?

In de prkatijk zul je veel problemen tegenkomen. Geduld, smeekbeden en goed gedrag.

Barmhartigheid van Allah benadrukken.

Fouten maken is normaal.

 

http://bekeerlingen.nl/de-islam/islam/de-shahada-deel-2.html